REGULAMIN

 

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Portal Internetowy udostępniany jest Użytkownikom przez NZOZ Kendron z siedzibą w Białymstoku, ul. Marjańskiego 3, NIP 9660590691
Regulamin wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralne części określa zasady stanowiące podstawę prawną korzystania z Portalu internetowego pod adresem www.kendron.pl
Każdy Użytkownik przed przystąpieniem do korzystania z Portalu zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu. Użytkownik korzystając w jakikolwiek sposób z Portalu oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

II. DEFINICJE

Regulamin – niniejszy regulamin;
Administrator – podmiot zarządzający i prowadzący Portal, którym jest NZOZ Kendron z siedzibą w Białymstoku, ul. Marjańskiego 3, NIP 9660590691, REGON 050363910
Portal, Portal internetowy – portal internetowy NZOZ Kendron prowadzony przez Administratora pod adresem www.kendron.pl;
Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która w trybie przewidzianym w Regulaminie korzysta z Portalu.

III. INFORMACJE ORAZ WARUNKI KORZYSTANIA Z PORTALU

Administratorem Portalu jest NZOZ Kendron z siedzibą w Białymstoku, ul. Marjańskiego 3, NIP 9660590691, REGON 050363910
Podstawowym przedmiotem działalności Portalu jest informowanie o działalności medyczne pracowni diagnostycznej założonej oraz prowadzonej przez NZOZ Kendron
Warunkiem uzyskania dostępu do Portalu jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z sieci Internet oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiających wyświetlanie stron www (zaleca się korzystanie z przeglądarki internetowej typu Chrome, Firefox, Internet Explorer oraz Opera z najnowszymi aktualizacjami).
Korzystanie z Portalu jest bezpłatne dla każdego użytkownika sieci Internet.
Administrator chroni dane osobowe Użytkowników zgodnie Polityką prywatności, określoną w Załączniku nr 1 do Regulaminu, stanowiącą jego integralną część.

Administrator:
dołoży należytej staranności, aby korzystanie z Portalu odbywało się zgodnie z Regulaminem. Jednocześnie Administrator informuje, iż mogą wystąpić problemy z dostępem do Usług, w szczególności spowodowane parametrami sprzętu, oprogramowania czy sieci, niezgodnymi z wymaganiami wskazanymi w poszczególnych regulaminach Usług;
informuje, iż problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne sprzętu komputerowego, z którego korzysta Użytkownik (firewalle – blokady, programy antywirusowe i inne), mogą ograniczyć lub uniemożliwić Użytkownikowi dostęp do Usług bądź wpływać na ich jakość;
ze względu na niezależne od Administratora właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego Użytkownika, Administrator nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Usług.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA PORTALU

Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
Użytkownik posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie tych danych osobowych narusza przepisy RODO.
Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w sieci Internet.
Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać praw majątkowych, praw autorskich oraz dóbr osobistych osób trzecich.
Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Portalu treści o charakterze bezprawnym.

V. ZASTRZEŻENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA

Administrator odpowiada za niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie usług związanych z prowadzeniem Portalu zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej za korzystanie przez Użytkownika z Portalu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przepisami prawa.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet.
Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Portalu lub poszczególnych elementów wchodzących w skład Portalu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
Administrator jest uprawniony do prowadzenia w ramach Portalu działalności informacyjnej, promocyjnej i reklamowej, w tym zamieszczania na Portalu reklam towarów i usług.

VI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Zakłócenia w funkcjonowaniu Portalu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłaszanie dysfunkcji Administratorowi za pośrednictwem poczty e-mail, wysyłając wiadomość na adres rejestracja@kendron.pl.
Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez zespół obsługi Portalu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji, jednak Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych Użytkownikom na bieżąco za pośrednictwem Portalu lub bezpośrednio przez Administratora.
Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt 2 powyżej – o nie więcej niż 10 dni – w przypadku gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione od Administratora (np. awarie sprzętu, sieci Internet). Administrator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień – czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

VII. ZMIANY REGULAMINU

Regulamin może być w każdej chwili zmieniany przez Administratora. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Portalu wraz z informacją o ich dokonaniu.
Korzystanie przez Użytkownika z Portalu po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Portalu.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin w jednym dokumencie w formacie PDF jest zawsze dostępny w aktualnej wersji do pobrania pod adresem www.kendron.pl/regulamin.
Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkowników Regulaminu należy kierować na adres rejestracja@kendron.pl.
Regulamin oraz wszystkie jego zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronach internetowych Portalu.