Poradnia Neurologiczna

Poradnia neurologiczna przyjmuje pacjentów z chorobami układu nerwowego oraz prowadzi diagnostykę i leczenie  choroby Alzheimera, choroby Parkinsona.

 

REJESTRACJA

Rejestracja poradni znajduje się na II piętrze budynku przy ulicy Marjańskiego 3 w Białymstoku. Można do niej dojechać windą z poziomu „0” lub dojść schodami

 

Pacjenci mogą się rejestrować:

 • osobiście
 • za pośrednictwem osoby trzeciej
 • telefonicznie (od godziny 08.00)
 • rejestracja on-line

W ciągu 14 dni od momentu rejestracji, rejestrujący się powinien  dostarczyć skierowanie.

 

Zasady rejestracji w poradni:

 • Pacjent, który zgłasza się do rejestracji musi okazać dokument ze zdjęciem w celu potwierdzenia tożsamości i sprawdzenia ubezpieczenia w systemie e-WUŚ. Może być to na przykład: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy.
 • W przypadku  wizyty pierwszorazowej w  poradni specjalistycznej, konieczne jest założenie historii choroby, stąd konieczne jest osobiste zgłoszenia się ze skierowaniem do rejestracji. Pacjent wypełnia również stosowne dokumenty i oświadczenia.
 • Pacjent, który przez telefon umówił się po raz pierwszy na wizytę w poradni specjalistycznej w dniu umówionej wizyty lekarskiej musi zgłosić się do rejestracji poradni.
 • Pacjent, który przez telefon umówił się na wizytę w poradni specjalistycznej, a wcześniej korzystał z usług tej poradni specjalistycznej w dniu umówionej wizyty lekarskiej udaje się do rejestracji aby potwierdzić w systemie e-WUŚ uprawnienia do świadczeń.

 

SKIEROWANIA DO PORADNI SPECJALISTYCZNYCH

 • Skierowania nie są wymagane do poradni w przypadku kontynuacji leczenia w poradni specjalistycznej na tą samą jednostkę chorobową,
 • W pozostałych przypadkach wymagane jest skierowanie od lekarza z placówki, która ma kontrakt z NFZ.
 • Od 8 stycznia 2021. Skierowania powinny być wystawiane w formie elektronicznej i takie będą akceptowane.
 • W przypadku skierowania wydanego z prywatnego gabinetu, nie posiadającego umowy z NFZ nie przysługuje pacjentowi porada opłacana przez NFZ.

 

Skierowanie powinno zawierać:

 1. KOD DOSTĘPU
 2. Oznaczenie podmiotu wystawiającego skierowanie, czyli:
 •  nazwa podmiotu i jego adres,
 • numer telefonu, kod identyfikacyjny stanowiący I część systemu kodu resortowego (REGON)
 • adres jednostki organizacyjnej podmiotu wraz z numerem telefonu,
 • kod identyfikacyjny jednostki organizacyjnej stanowiący V, VII, część systemu kodu resortowego.
 1. kod identyfikacyjny jednostki organizacyjnej stanowiący V, VII, część systemu kodu resortowego.
 • nazwisko i imię (imiona),
 • datę urodzenia,
 • oznaczenie płci,
 • adres miejsca zamieszkania,
 • numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego
 • tożsamość,
 • w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz PESEL, telefon, adres jego miejsca zamieszkania;
 1. Inne informacje lub dane, w szczególności rozpoznanie ustalone przez lekarza kierującego oraz wyniki badań diagnostycznych, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia badania lub konsultacji.
 2. Datę wystawienia skierowania.
 3. Dane identyfikujące lekarza kierującego na badania lub leczenie:
 • nazwisko i imię,
 • tytuł zawodowy,
 • uzyskane specjalizacje,
 • numer prawa wykonywania zawodu,
 • podpis
Zespół Poradni, lekarze specjaliści neurologii:
Ewa Baniukiewicz
Jan Kochanowicz
Magdalena Przydatek-Piotrowska
Mirosława Dancewicz
Andrzej Lewszuk
Marta Nowak
Lilia Skrzypiec
Halina Laskowska-Kajka
Monika Anuszkiewicz
Marta Jakoniuk
Aleksandra Zawadzka