Poradnia Neurologiczna

Poradnia neurologiczna przyjmuje pacjentów z chorobami układu nerwowego oraz prowadzi diagnostykę i leczenie  choroby Alzheimera, choroby Parkinsona.

 

REJESTRACJA

Rejestracja poradni znajduje się na II piętrze budynku przy ulicy Marjańskiego 3 w Białymstoku. Można do niej dojechać windą z poziomu „0” lub dojść schodami

 

Pacjenci mogą się rejestrować:

 • osobiście
 • za pośrednictwem osoby trzeciej
 • telefonicznie (od godziny 08.00)
 • rejestracja on-line

W ciągu 14 dni od momentu rejestracji, rejestrujący się powinien  dostarczyć skierowanie.

 

Zasady rejestracji w poradni:

 • Pacjent, który zgłasza się do rejestracji musi okazać dokument ze zdjęciem w celu potwierdzenia tożsamości i sprawdzenia ubezpieczenia w systemie e-WUŚ. Może być to na przykład: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy.
 • W przypadku  wizyty pierwszorazowej w  poradni specjalistycznej, konieczne jest założenie historii choroby, stąd konieczne jest osobiste zgłoszenia się ze skierowaniem do rejestracji. Pacjent wypełnia również stosowne dokumenty i oświadczenia.
 • Pacjent, który przez telefon umówił się po raz pierwszy na wizytę w poradni specjalistycznej w dniu umówionej wizyty lekarskiej musi zgłosić się do rejestracji poradni.
 • Pacjent, który przez telefon umówił się na wizytę w poradni specjalistycznej, a wcześniej korzystał z usług tej poradni specjalistycznej w dniu umówionej wizyty lekarskiej udaje się do rejestracji aby potwierdzić w systemie e-WUŚ uprawnienia do świadczeń.

 

SKIEROWANIA DO PORADNI SPECJALISTYCZNYCH

 • Skierowania nie są wymagane do poradni w przypadku kontynuacji leczenia w poradni specjalistycznej na tą samą jednostkę chorobową,
 • W pozostałych przypadkach wymagane jest skierowanie od lekarza z placówki, która ma kontrakt z NFZ.
 • Od 8 stycznia 2021. Skierowania powinny być wystawiane w formie elektronicznej i takie będą akceptowane.
 • W przypadku skierowania wydanego z prywatnego gabinetu, nie posiadającego umowy z NFZ nie przysługuje pacjentowi porada opłacana przez NFZ.

 

Skierowanie powinno zawierać:

 1. KOD DOSTĘPU
 2. Oznaczenie podmiotu wystawiającego skierowanie, czyli:
 •  nazwa podmiotu i jego adres,
 • numer telefonu, kod identyfikacyjny stanowiący I część systemu kodu resortowego (REGON)
 • adres jednostki organizacyjnej podmiotu wraz z numerem telefonu,
 • kod identyfikacyjny jednostki organizacyjnej stanowiący V, VII, część systemu kodu resortowego.
 1. kod identyfikacyjny jednostki organizacyjnej stanowiący V, VII, część systemu kodu resortowego.
 • nazwisko i imię (imiona),
 • datę urodzenia,
 • oznaczenie płci,
 • adres miejsca zamieszkania,
 • numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego
 • tożsamość,
 • w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz PESEL, telefon, adres jego miejsca zamieszkania;
 1. Inne informacje lub dane, w szczególności rozpoznanie ustalone przez lekarza kierującego oraz wyniki badań diagnostycznych, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia badania lub konsultacji.
 2. Datę wystawienia skierowania.
 3. Dane identyfikujące lekarza kierującego na badania lub leczenie:
 • nazwisko i imię,
 • tytuł zawodowy,
 • uzyskane specjalizacje,
 • numer prawa wykonywania zawodu,
 • podpis
Zespół Poradni, lekarze specjaliści neurologii:
lek. med. Monika Anuszkiewicz
dr n. med. Ewa Baniukiewicz
lek. med. Marcin Bazylewicz
lek. med. Justyna Czerniawska
lek. med. Mirosława Dancewicz
lek. med. Cezary Grunwald
dr. n. med. Marta Jakoniuk
lek. med. Joanna Kulikowska
lek. med. Halina Laskowska-Kajka
lek. med. Marta Nowak
lek. med. Magdalena Przydatek-Piotrowska
lek. med. Magdalena Sawczuk
lek. med. Lilia Skrzypiec
lek. med. Izabela Wadowiec